Home / Dokumentumok / Alapító Okirat

Alapító Okirat

A jelen Alapítványt az Alapító 2011. március 7-én alapította meg, amelyet a Pest Megyei Bíróság végzésével a 4.Pk.60.108/2011. ügyszám alatt jegyzett be az általa vezetett nyilvántartásba. Az Alapítvány régi nyilvántartási száma: 3431/2011, új nyilvántartási száma: 13-01-0003431.

Az Alapító úgy határozott, hogy az Alapító Okiratot a jelen okirattal úgy módosítja és egészíti ki, hogy az Alapító Okirat rendelkezéseit – figyelemmel az alapítás óta történt jogszabályi változásokra, illetve a Budapest Környéki Törvényszék 49.Pk.60108/2011/8 sz. végzésére is figyelemmel – a jelen időbeli változásokkal együtt egységes szerkezetbe foglalja. A jövőre nézve az Alapító Okirat rendelkezései tekintetében a következő egységes szerkezetbe foglalt, alábbi Alapító Okiratban írt rendelkezéseket határozza meg. (A 2018. február 20-i változások vastag, dőlt betűvel került feltüntetésre, míg a Budapest Környéki Törvényszék végzése nyomán a II/17. és II/18. sz. pont törlésre került. )

SZABAD LEVEGŐ ALAPÍTVÁNY

/Free Air Foundation/

– módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt –

ALAPÍTÓ OKIRATA

amelynek alaprendelkezéseit, szervezeti és működési rendjét a jelen okirat I/1. pontjában megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:1. §.-3:48.§-aiban (A jogi személy általános szabályai) és a 3:378.§.-3:404.§-aiban (Az Alapítvány), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (továbbiakban: Civil tv.) foglaltak szerint, határozatlan időre – az alábbiak szerint állapítja meg:

I. AZ ALAPÍTÓ ÉS AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI:

I/1. Alapító adatai:

Neve: Fekete Csaba (adatvédelmi okokból törölve)

Az alapítói jogokat az Alapító önállóan gyakorolja.

I/2. Alapítvány adatai:

Alapítvány neve: Szabad Levegő Alapítvány

Alapítvány angol neve: Free Air Foundation

Alapítvány székhelye: 6000 Kecskemét, Kőrösi-hegy tanya 4.

Alapítvány weboldala: www.szabadlevego.hu

Alapítvány telefonszáma: +36 30/910-5960

Alapítvány alapításának éve: 2011.

Az Alapítvány időtartama: Az alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az Alapító.

II. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGI KÖRE:

CÉLJA:

II/1. Az emberi társadalom által saját ökológiai létfeltételeiben okozott károsodások megelőzése, a károk mérséklése, illetve lehetőség szerinti elhárítása

II/2. Fák, virágok és egyéb növények ültetése, telepítése, gondozása

II/3. A megritkult állományok pótlása, a kertek növényzetének felfrissítése

II/4. Védett növények megóvása

II/5. Természetvédelem és állatvédelem

II/6. Környezetvédelmi tevékenységek népszerűsítése, ismeretterjesztés, képességfejlesztés, környezettudatos gondolkodás terjesztése a társadalom minél szélesebb rétegeinek bevonásával – gyermekek, ifjúsági, hátrányos helyzetű rétegek és felnőtt- többgenerációs programok szervezése és lebonyolítása

II/7. Fenntartható fejlődéssel kapcsolatos tudományos tevékenységek támogatása

II/8. Környezetvédelemhez kapcsolódó hazai és nemzetközi tudományos, kutatási, fejlesztési projektek és tevékenységek támogatása

II/9. A lehető legmagasabb és legmodernebb szintű technika alkalmazása a környezetvédelemben (Magas szintű védelem)

II/10. A környezeti ártalmak tudatos megelőzése környezeti hatáselemzéssel (Elővigyázatosság elve)

II/11. A környezetvédelem integrálása a gazdaságpolitikába és a társadalmi tevékenységekbe (Integrálás elve)

II/12. Minden döntést és végrehajtást a lehető legalacsonyabb szinten kell meghozni, ahol a legnagyobb hozzáértéssel rendelkeznek (Szubszidiaritás elve)

II/13. A magasabb veszéllyel járó technikát alacsonyabb veszéllyel járóra kell cserélni, illetve a környezetre veszélyes anyagok betiltása (Helyettesítés elve)

II/14. A piaci termékek káros anyag mértékének meghatározása, mérésének egységesítése (Mérhetőség elve)

II/15. A biológiai változatosság fenntartása (Biodiverzitás védelmének az elve)

II/16. Információs kötelezettségek az országon belül, illetve az országon kívül (Együttműködés elve)

II/17. Törölve

II/18. Törölve.

TEVÉKENYSÉGE:

II/19. Az Alapítvány egy nonprofit, civil, politikamentes, önálló szervezet, amely feladatának tekinti a környezetvédelemmel, természet- és állatvédelemmel kapcsolatos mindenkori teendőket!

II/20. Az Alapítvány – céljai megvalósítása érdekében – az alábbi tevékenységeket folytatja:

a) Pályázatokat ír ki;

b) Felhívásokat tesz közzé;

c) Akciókat szervez;

d) Kiadványokat szerkeszt;

e) Állatvédelmen belül kiemelt figyelmet fordít a kedvtelésből tartott állatok tartására és bánásmódjára vonatkozóan, illetve az ezzel kapcsolatos tevékenységek és a felelős tenyésztésszervezés támogatására;

f) Gyűjtést, illetve adománygyűjtést szervez: Az Alapítvány nevében vagy javára történő

adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetve más személyek zavarásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. Az Alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az Alapítvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhető;

g) Rendezvényeket szervez (melyek bevétele az alapítvány vagyonát gyarapítja);

h) Az Alapítvány mindennapi tevékenységeiben és céljai eléréséhez önkénteseket, illetve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében közösségi szolgálatos tanulókat foglalkoztat;

i) Az Alapítvány céljaiban felsorolt, tevékenységi körök szerinti klubokat hozhat létre, azokat felügyeli illetve működteti. Minden klub, tevékenységük szabályozására klubszabályzatot létesít, mely összhangban van az Alapítvány Alapító Okiratával. A klubok tagjai klubonként egy klubvezetőt neveznek ki, akik irányítják a klubok életét és indítványokat terjesztenek a Alapítvány Kuratóriumának.

j) Együttműködik természetes- és jogi személyekkel, polgármesteri hivatalokkal, cégekkel, egyházakkal és más szervezetekkel, az alapszabály értelmében és a felek között létrejött megállapodások keretében, belföldön és külföldön egyaránt, korra, nemre, fajra vagy nemzetiségre való tekintet nélkül.

k) Az Alapítvány képviseleteket és fiókokat létesíthet külföldön.

II/21. Az Alapítvány tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdte meg, s minden olyan tevékenységet folytathat, amelyet jogszabály nem tilt vagy nem korlátoz Az Alapítvány nem alapítható elsődlegesen gazdasági tevékenység folytatására, s az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági-vállalkozási tevékenység végzésére jogosult, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti.

II/22. Az Alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz. Ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, az Alapítvány nem hozható létre az alapítók, a csatlakozók, az alapítványi tisztségviselő, az alapítványi szervek tagja, valamint ezek hozzátartozói érdekében. Nem sérti e rendelkezést az Alapítvány tisztségviselőinek szerződés szerint járó díjazása.

II/23. Az Alapítvány működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról folyamatosan tájékoztatja a nyilvánosságot a honlapján keresztül.

III. AZ ALAPÍTVÁNY JELLEGE:

III/1. Az Alapítvány nyitott, ahhoz vagyoni juttatás teljesítésével bármely – magyar és külföldi – természetes és jogi személy bármikor csatlakozhat (csatlakozó), ha az Alapító Okiratban foglalt célokkal egyetért, az Alapítvány céljainak és feladatainak megvalósítását kívánja előmozdítani, illetőleg az Alapítványt bármely más módon (pénzbeli vagy természetbeni adománnyal) támogatni kívánja. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a Kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.

A befizetett hozzájárulás, valamint a teljesített szolgáltatás az Alapítvány vagyonát növeli. A hozzájárulás nem vonható el és nem követelhető vissza, arra vagy azzal szemben követelés nem alapozható. A Kuratórium megtagadhatja a csatlakozást, ha a csatlakozó szellemisége gyökeresen szemben áll az Alapítvány céljaival, illetőleg ha a csatlakozás a jelen Alapító Okiratban foglaltakkal – illetőleg a hatályos jogszabályokban foglaltakkal – ellentétben áll.

III/2. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem fogad el. A Kuratórium minden e kötelezettségvállalással szembeni döntése semmis.

IV. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA,

VAGYONFELHASZNÁLÁS SZABÁLYAI:

IV/1. Az Alapítvány céljára rendelt alapítói vagyon készpénzből állt.

IV/2. Az Alapítvány induló vagyona 100.000.-Ft., azaz Százezer forint volt, amit az Alapító az alapításkor teljes egészében az Alapítvány rendelkezésére bocsátott akként, hogy azt az OTP Bank Nyrt. által vezetett 11732002-20392563 számú bankszámlára (továbbiakban: alapítványi bankszámla) fizette be az Alapítvány megalapításakor.

IV/3. Az Alapító és a csatlakozó(k) az Alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza, az Alapító Okirat ettől eltérő rendelkezése semmis. Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az Alapító és a csatlakozó(k) jogutódjára is.

IV/4. Semmis az Alapító Okirat olyan módosítása, amely az Alapítvány vagyonának csökkentésére irányul.

IV/5. Az Alapítvány mindenkori vagyonát kizárólag az Alapító Okiratban meghatározott céljának megfelelően, az Alapító Okiratban meghatározott módon kell kezelni és felhasználni. Az Alapítvány céljainak megvalósítását szolgáló feladatokat és működésének költségeit az Alapítvány vagyonából kell biztosítani. Az alapítói vagyonnal a Kuratórium gazdálkodik.

IV/6. Az alapítványi vagyonfelhasználás mértéke:

Az induló vagyon, és a csatlakozók későbbi hozzájárulásai, mindezek hozadéka, az Alapítvány gazdálkodása során elért eredmény, továbbá a céltámogatások, adományok használhatóak fel az Alapítvány céljaira.

Az alapítványi vagyonfelhasználás módja:

Az alapítványi vagyon felhasználása során a Kuratórium a hozzá benyújtott egyedi kérelmek alapján a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján dönt.

IV/7. Az Alapítvány előbbiekben meghatározott induló vagyona növekedhet a jelen Alapító Okiratban meghatározott feltételek szerint csatlakozók és támogatók vagyoni hozzájárulásaival, adományaival és azok hozadékaival, valamint a kezelő szerv gazdálkodásának eredményével, mely elsődlegesen az alapítványi célok megvalósítására és az alapítványi célokban meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos költségek fedezésére fordítható.

V. AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE:

V/1. Az Alapítvány ügyvezető szerve a Kuratórium, amely 3 fő természetes személyből áll. A Kuratórium tagjait – akik egyben az Alapítvány vezető tisztségviselői is- határozatlan időre az Alapító jelöli ki, s a tisztség a kijelölés elfogadásával jön létre. Az Alapító kifejezetten is nyilatkozik arról, hogy fenntartja magának azt a jogot, hogy a Kuratórium Elnökét maga jelölje ki.

A Kuratórium Elnöke, Ügyvezető Igazgatója és Titkára az Alapítvány éves bruttó jövedelmének 10%-át meg nem haladó mértékű éves tiszteletdíjra, valamint az Alapítvánnyal kapcsolatos tevékenységük során felmerülő költségeik megtérítésére jogosultak.

V/2. A Kuratórium névsora:

A Kuratórium Elnöke: Pálinkás Zoltán (adatvédelmi okokból törölve)

A Kuratórium Ügyvezető Igazgatója: Kecskeméti Gábor István (adatvédelmi okokból törölve)

A Kuratórium Titkára: Zang Angelika Christina (adatvédelmi okokból törölve)

V/3. Kuratóriumi tisztség feltételei, összeférhetetlenség:

A Kuratórium tagja csak olyan személy lehet, akivel szemben a hatályos jogszabályokban, illetőleg az Alapító Okiratban foglalt kizáró feltételek nem állnak fent. A Kuratórium tagjai csak természetes személyek lehetnek, akik közül legalább kettőnek állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie.

A Kuratórium tagja ( vezető tisztségviselő) az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A kuratóriumi tag jogait kizárólag személyesen gyakorolhatja, feladatait személyesen köteles ellátni, azokat még részben sem adhatja át senkinek sem.

Nem lehet az Alapítvány Kuratóriumának tagja (vezető tisztségviselő)

 1. az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;

 2. az, akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet;

 3. az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig az, akit e foglalkozástól, a vezető tisztségviselői tevékenységtől jogerősen eltiltottak;

 4. aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll.

Az Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a Kuratórium tagja. Az Alapító és közeli hozzátartozóik nem lehetnek többségben a Kuratóriumban.

V/4. A Kuratóriumi tagok megbízatása megszűnik:

 1. visszahívással;

 2. lemondással;

 3. a vezető tisztségviselő halálával;

 4. a vezető tisztségviselő cselekvőképességének e tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

 5. a Ptk. 3:22.§. (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397.§. (3)-(4) bekezdésében és a Btk. 61.§. (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével;

 6. az Alapítvány megszűnésével.

A Kuratórium tagja tisztségéről az Alapítványhoz címzett, az Alapítvány másik kuratóriumi tagjához intézett – írásbeli – nyilatkozattal bármikor – indokolási kötelezettség nélkül – lemondhat. A tag lemondása esetén a Kuratórium az Alapítóhoz fordul a tisztség betöltése érdekében. Ha az Alapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új kuratóriumi tag kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá.

A Kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az Alapító visszahívhatja. A visszahívásra okot adó tevékenységről, magatartásról a Kuratórium haladéktalanul értesíti az Alapítót, aki a visszahívásról az alapítványi cél megvalósítását közvetlenül veszélyeztető magatartás tudomására jutásától számított 30 napon belül dönt.

A bármely okból megüresedett kuratóriumi tagsági tisztségre az Alapító egy hónapon belül új tagot jelöl ki.

V/5. A Kuratórium hatásköre:

 1. az alapítványi vagyon gyarapításával kapcsolatos pénzügyi döntések meghozatala;

 2. az alapítványi vagyon felhasználása kérdésében való döntéshozatal; pályázat kiírása;

 3. a beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása;

 4. az Alapítványhoz történő dologi vagyon rendelés elfogadásáról szóló döntés; csatlakozásról való döntés

 5. az Alapítvány pénzügyi, számviteli feladatait ellátó szervezet megbízása és munkájának felügyelete;

 6. vállalkozási tevékenység beindításának – vállalkozási tevékenységben való részvételnek az – elhatározása;

 7. az alapítványi cél megvalósítása érdekében szervezési és egyéb döntések meghozatala;

 8. döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket a jogszabály, illetve a jelen Alapító Okirat kizárólagos hatáskörébe utal.

V/6. A kuratóriumi feladatkörök:

A Kuratórium elnöke: ellenőrzi a kuratórium munkáját, döntéseinek végrehajtását, a gazdálkodás szabályszerűségét.

A Kuratórium ügyvezető igazgatója: teljes jogkörrel képviseli az Alapítványt, mint jogi személyt, gyakorolja a munkáltatói jogokat az Alapítvány alkalmazottai felett.

Az ügyvezető igazgató feladata a Kuratórium döntéseinek végrehajtása és a Kuratórium döntéseivel összhangban az Alapítvány ügyeinek intézése a kuratóriumi ülések között.

A Kuratórium titkára: feladata a kuratóriumi ülések és az ahhoz szükséges anyagok előkészítése, a kuratóriumi ülésről készült jegyzőkönyvet az érintetteknek megküldi, vezeti a határozatok könyvét, olyan nyilvántartást vezet, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, ha lehetséges a személye is, gondoskodik a kuratóriumi ülések nyilvánosságáról, irodai adminisztrációt lát el, kapcsolatot tart az Alapítvány célcsoportjaival és más civil szervezetekkel, az Alapítvány céljaival kapcsolatos programokat szervez és bonyolít le, tevékenységéről beszámol a Kuratóriumnak.

V/7. A Kuratórium ülésezése, döntéshozatal szabályai:

A Kuratórium döntéseit a székhelyén megtartott, nyilvános ülésein hozza. A Kuratóriumot szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A Kuratórium ülését az Elnök hívja össze meghívó kiküldésével.

Bármely kuratóriumi tag – írásban – kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetében a Kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségnek a Kuratórium Elnöke nem tesz eleget, a Kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.

Az összehívás akkor minősül szabályszerűnek, ha a kuratóriumi tagok az ülés helyéről és pontos időpontjáról legalább 15 nappal az ülés időpontját megelőzően, írásban, igazolható módon értesülnek (meghívó kiküldésével), és az ülés tárgysorozatáról, napirendi pontjairól leírást kapnak. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A meghívóban az Alapítvány nevét, székhelyét, továbbá a Kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat is fel kell tüntetni.

Ha a Kuratórium ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A kuratóriumi ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

A Kuratórium akkor határozatképes, ha azon mindhárom tag jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell, s minden határozathozatal végén meg kell adni a határozatképességet igazoló számot is. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. Határozatképtelenség esetén a jelen fejezet általános szabályai szerint új kuratóriumi ülést kell összehívni. A Kuratórium ülését az elnök vezeti.

A Kuratórium határozatait – a jogszabályokban és a jelen Alapító Okiratban külön szabályozott esetek kivételével – nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Így dönt a beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadásáról is.

Egyhangú döntéshozatal szükséges:

 1. amennyiben a Kuratórium az Alapítvány mindenkori vagyonának 50%-át meghaladó pénzösszeg tekintetében hoz döntést

A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy,

 1. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy az Alapítvány terhére másfajta előnyben részesít;

 2. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

 3. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

 4. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Alapítványnak nem alapítója;

 5. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;

 6. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A Kuratórium határozatait az érintettekkel – a határozat meghozatalát követő 15 napon belül – írásban igazolható módon közölni kell.

A Kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a Kuratórium ülésének helyét, idejét, megjelent tagok számát és személyét, a határozatképesség tényét, a végleges napirendet, a tárgyalt ügyek ( indítványok ) összefoglalását, a hozott határozatokat szó szerint – beleértve a döntés hatályára vonatkozó rendelkezéseket is – és a szavazás eredményére vonatkozóan a szavazásra jogosultak, az döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók személyét és számát. A jegyzőkönyvhöz a jelenléti ( részvételi ) ív egy eredeti példányát mellékelni kell. A jegyzőkönyvet valamennyi jelenlévő kuratóriumi tag aláírásával hitelesíti. A Kuratórium Titkára gondoskodik a Kuratórium által hozott határozatok nyilvántartásáról, vezeti a Határozatok Könyvét, amelyből megállapítható a hozott határozatok tartalma, időpontja és hatálya valamint a döntést támogatók és ellenzők személye és számaránya.

V/8. Az Alapítvány iratait, a Kuratórium üléseiről készült jegyzőkönyvet, a hozott határozatokat, illetőleg a Kuratórium iratanyagát ( a kuratórium közleményei, a Kuratórium levelezése, az Alapítványhoz, Kuratóriumhoz külső harmadik személyek által intézett kérelmek, beadványok, jelzések, stb. ) az Alapítvány székhelyén kell megőrizni. Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén – előre jelzett és egyeztetett időpontban – az Alapítvány Ügyvezető Igazgatója jelenlétében bárki betekinthet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. rendelkezései szerint és saját költségére másolatot készíthet.

V/9. Ha az Alapítvány vezető tisztségviselője e jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben az Alapítvány felel. A vezető tisztségviselő az alapítvánnyal egyetemlegesen felel, ha a kárt szándékosan okozta. A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során az Alapítványnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel az Alapítvánnyal szemben.

VI. BESZÁMOLÁS:

VI/1. Az Alapítvány a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, azaz december 31-vel, mint mérleg fordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni.

A civil szervezet köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.

VI/2. Az Alapítvány éves beszámolóját a Kuratórium elnöke – a számvitelről szóló és egyéb hatályos jogszabályokban előírt tartalommal és időben – köteles a Kuratórium elé terjeszteni. A beszámoló tervezetét írásban és oly időpontban kell elkészíteni, hogy azt a Kuratórium bármely tagja a Kuratóriumi ülés előtt 15 nappal megtekinthesse.

VI/3. A Kuratórium az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet egyszerű szótöbbséggel fogadja el.

VII. AZ ALAPÍTVÁNY GAZDÁLKODÁSA

VII/1. Az Alapító Okiratban meghatározott célok elérése érdekében az Alapítvány vagyonával önállóan gazdálkodik. Az Alapítvány tartozásaiért saját vagyonával felel, az Alapító – a vagyoni hozzájárulás megfizetésén túl – az Alapítvány tartozásaiért saját vagyonával nem felel.

VII/2. Az Alapítvány éves költségvetés alapján gazdálkodik. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt jelen létesítő okiratban megfogalmazott céljai megvalósítására fordítja.

VII/3. Az Alapítványnak a alapcél szerinti tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

VII/4. Az Alapítvány csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységének ellátását és működésének fenntartását.

VIII. AZ ALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE

VIII/1. Az Alapítványt a Kuratórium Ügyvezető Igazgatója önállóan, általános és teljes jogkörben képviseli.

VIII/2. Az Alapítvány jegyzése akként történik, hogy a Kuratórium Ügyvezető Igazgatója az Alapítvány géppel illetve kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá önállóan – egyedül – írja alá a teljes nevét, úgy és olyan formában, ahogy azt a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányon teljesítette.

VIII/3. A bankszámla feletti rendelkezési jogot illetően a jogszabályi és banki előírások – a számlavezető pénzintézettel kötött szerződés rendelkezései – az irányadóak, a bankszámla feletti rendelkezési jog a Kuratórium Ügyvezető Igazgatóját önállón illeti meg. A Kuratórium ügyvezető igazgatójának akadályoztatása, tartós távolléte (60 napot meghaladó) esetén az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jog az Alapítvány Kuratóriumának elnökét, Pálinkás Zoltánt és a Kuratórium titkárát, Zang Angelika Christinat együttesen illeti meg.

IX. AZ ALAPÍTVÁNY ÁTALAKULÁSA, MEGSZŰNÉSE

IX/1. Az Alapítvány más jogi személlyé nem alakulhat át. Alapítvány csak alapítvánnyal egyesülhet és csak alapítványokra válhat szét. Az alapítvány más alapítvánnyal történő egyesüléséről vagy az alapítvány szétválásáról az alapító akkor hozhat döntést, ha az Alapító Okiratban meghatározott vagyon juttatását teljesítette. Az egyesülés vagy a szétválás nem járhat az alapítványi vagyon csorbításával és az alapítványi cél veszélyeztetésével.

IX/2. Az Alapító nem szüntetheti meg az Alapítványt.

IX/3. Az Alapítvány megszűnik:

 1. ha céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód;

 2. célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;

 3. három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytatott tevékenységet.

IX/4. Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a Kuratórium értesíti az Alapítót a szükséges intézkedések megtétele érdekében, és a megszűnési ok bekövetkeztét – amennyiben az Alapítványnál működik ilyen – közli a felügyelőbizottsággal és a könyvvizsgálóval is. Ha az Alapító a megszűnési ok alapján harminc napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a Kuratórium ezt

követően köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési kötelezettség késedelmes voltából vagy elmulasztásából eredő károkért az alapítvánnyal és harmadik személyekkel szemben a Kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek. (Ptk. 3:403.§. (3)- (4) bek.)

IX/5. Az Alapítvány a nyilvántartásból való törlésről rendelkező bírósági határozat jogerőre emelkedésének napjával szűnik meg.

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉS:

X/1. Az Alapító Okiratot az Alapító akarata szerint kell értelmezni, úgy, hogy az Alapítvány célja megvalósuljon.

X/2. Az Alapító az Alapító Okiratot indokolt esetben – az Alapítvány nevének, céljának és vagyonának sérelme nélkül – módosíthatja.

X/3. Az Alapító halála, beszámíthatatlansága esetén Kecskeméti Gábor Istvánt jelöli ki az Alapítvány Alapítói jogok törvényben biztosított további teljes körű gyakorlására.

X/4. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek a jogi személyekre, az alapítványokra vonatkozó rendelkezései, és az egyéb jogszabályokban meghatározottak az irányadók.

A jelen Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Alapító Okiratot – elolvasás és kellő értelmezés után – az alulírott helyen és napon jóváhagyólag és saját kezűleg aláírom:

Kecskemét, 2018. 05. 20.

Fekete Csaba
Alapító

Ügyvédi ellenjegyzés :

Alulírott, Dr. Brezovszki Anikó ügyvéd ( Iroda : 6000 Kecskemét, Fecske u. 11. sz. fsz. 2.sz. – Kamarai nyilvántartási száma : Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara-714. – KASZ: 36058086) eljárással meghatalmazott jogi képviselő, aláírásommal igazolom, hogy a jelen Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege mindenben megfelel a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, továbbá az Alapító kinyilvánított akaratát tartalmazza. Az Alapító Okiratot ellenjegyzem.————–

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 38. § (2) bekezdése értelmében igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. ———–
Az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat elkészítésére a létesítő okirat félkövér, dőlt betűvel megjelölt rendelkezéseinek változása adott okot.

Kecskemét, 2018. május 20.

Dr. Brezovszki Anikó ügyvéd