Home / Dokumentumok / Alapító Okirat

Alapító Okirat

A Szabad Levegő Alapítvány /Free Air Foundation/ jogi személy létesítéséről.

Az alapító – a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseinek a figyelembevételével- a Szabad Levegő Alapítványt tartós közérdekű célok megvalósítása érdekében, határozatlan időre nyílt alapítvány szervezeteként hozza létre.

I. AZ ALAPÍTÓ ÉS AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI:

I/1. Alapító adatai:

Alapító neve: Fekete Csaba
Alapító címe: (adatvédelem miatt törölve)

I/2. Alapítvány adatai:

Alapítvány neve: Szabad Levegő Alapítvány
Alapítvány angol neve: Free Air Foundation
Alapítvány weboldala: www.szabadlevego.hu
Alapítvány telefonszáma: +36309105960
Alapítvány székhelye: 2750 Nagykőrös, Encsi utca 26.
Alapítvány postafiók címe és levelezési címe: 2750 Nagykőrös, Encsi utca 26.
Alapítvány alapításának éve: 2011

II. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGI KÖRE:

II/1. Az emberi társadalom által saját ökológiai létfeltételeiben okozott károsodások megelőzése, a károk mérséklése illetve lehetőség szerinti elhárítása
II/2. Fák, virágok és egyéb növények ültetése, telepítése, gondozása
II/3. A megritkult állományok pótlása, a kertek növényzetének felfrissítése
II/4. Védett növények megóvása
II/5. Természetvédelem és állatvédelem
II/6. Környezetvédelmi tevékenységek népszerűsítése, ismeretterjesztés, képességfejlesztés, környezettudatos gondolkodás terjesztése a társadalom minél szélesebb rétegeinek bevonásával – gyermekek, ifjúsági, hátrányos helyzetű rétegek és felnőtt- többgenerációs programok szervezése és lebonyolítása
II/7. Fenntartható fejlődéssel kapcsolatos tudományos tevékenységek támogatása
II/8. Környezetvédelemhez kapcsolódó hazai és nemzetközi tudományos, kutatási, fejlesztési projektek és tevékenységek támogatása
II/9. A lehető legmagasabb és legmodernebb szintű technika alkalmazása a környezetvédelemben (Magas szintű védelem)
II/10. A környezeti ártalmak tudatos megelőzése környezeti hatáselemzéssel (Elővigyázatosság elve)
II/11. A környezetvédelem integrálása a gazdaságpolitikába és a társadalmi tevékenységekbe (Integrálás elve)
II/12. Minden döntést és végrehajtást a lehető legalacsonyabb szinten kell meghozni, ahol a legnagyobb hozzáértéssel rendelkeznek (Szubszidiaritás elve)
II/13. A magasabb veszéllyel járó technikát alacsonyabb veszéllyel járóra kell cserélni, illetve a környezetre veszélyes anyagok betiltása (Helyettesítés elve)
II/14. A piaci termékek káros anyag mértékének meghatározása, mérésének egységesítése (Mérhetőség elve)
II/15. A biológiai változatosság fenntartása (Biodiverzitás védelmének az elve)
II/16. Információs kötelezettségek az országon belül, illetve az országon kívül (Együttműködés elve)

Az egészséges környezethez fűződő jog- alapvető emberi jog!

Az alapítvány egy nonprofit, civil (nem kormányzati), politikamentes, önálló szervezet, mely feladatának tekinti a környezetvédelemmel, természet- és állatvédelemmel kapcsolatos mindenkori teendőket!
Működése időben és helyben nem korlátolt.
Az alapítvány képviseleteket és fiókokat létesíthet az országban és külföldön.
Az alapítvány együttműködhet polgármesteri hivatalokkal, cégekkel, egyházakkal és más szervezetekkel, természetes és jogi személyekkel az alapszabályzat értelmében és a felek között létrejött megállapodások keretében, belföldön és külföldön egyaránt, korra, nemre, fajra vagy nemzetiségre való tekintet nélkül.

III. AZ ALAPÍTVÁNY INDULÓ VAGYONA:

III/1. Az Alapítvány kezdőtőkéje 100.000 Ft, azaz Egyszáz-ezer forint (továbbiakban: induló vagyon), amit az Alapító a OTP Bankban 11732002-20392563 számú bankszámlán (továbbiakban: alapítványi bankszámla) helyezi el.

III/2. Az induló vagyon 30%-át azaz 30.000 forintot a folyamatos működés biztosítása érdekében folyamatosan az alapítványi bankszámlán kell tartani, államilag biztosított befektetésben. A fennmaradó rész kamataival együtt felhasználható az Alapítvány céljaira.

III/3. Az Alapítvány előbbiekben meghatározott induló vagyona növekedhet a jelen Alapító Okiratban meghatározott feltételek szerint csatlakozók és támogatók vagyoni hozzájárulásaival, adományaik és azok hozadékaival, valamint a kezelő szerv gazdálkodásának eredményével, mely elsődlegesen az alapítványi célok megvalósítására és az alapítványi célokban meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos költségek fedezésére fordítható.

III/4. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet is folytathat, de nem elsődleges céllal.
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.

IV. AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE:

IV/1. Az alapítvány legfőbb szerve: a kuratórium.
Tagjait – az összeférhetetlenségi szabályok figyelembevétele mellett – az alapító határozatlan időre jelöli ki.
Tagjainak száma: 3 fő.

IV/2. A kuratórium névsora:

A kuratórium elnöke: Pálinkás Zoltán
A kuratórium ügyvezető igazgatója (az alapítvány képviselője): Kecskeméti Gábor István
A kuratórium tagja: Kántor Attila

A Kuratórium mindhárom tagja vezető tisztségviselőnek minősül.
A Kuratórium-ügyintéző és képviseleti szervként-ellátja az alapítvány ügyeinek operatív viteléhez szükséges tennivalókat, az ügyviteli, adminisztrációs feladatokat és biztosítja a könyvvezetés vitelét.
A Kuratórium elnöke, ügyvezető igazgatója és titkára az alapítvány éves jövedelmének 10%-át meg nem haladó mértékű éves tiszteletdíjra, valamint az alapítvánnyal kapcsolatos tevékenységük során felmerülő költségeik megtérítésére jogosultak.

IV/3. A kuratóriumi feladatkörök:
A Kuratórium elnöke: ellenőrzi a kuratórium munkáját, döntéseinek végrehajtását, a gazdálkodás szabályszerűségét.

A Kuratórium ügyvezető igazgatója: teljes jogkörrel képviseli az Alapítványt, mint jogi személyt, gyakorolja a munkáltatói jogokat az Alapítvány alkalmazottai felett.
Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jog az Alapítvány, mint jogi személy képviseletében Kecskeméti Gábor István kuratóriumi ügyvezető igazgatóját önállóan, egy személyben illeti meg. A Kuratórium ügyvezető igazgatója akadályoztatása, tartós távolléte (60 napot meghaladó) esetén az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jog az Alapítvány Kuratóriumának elnökét Pálinkás Zoltán-t és a Kuratórium titkárát Kántor Attila-t együttesen illeti meg. Aláírási joggal Kecskeméti Gábor István kuratóriumi ügyvezető igazgatója rendelkezik, de írásbeli meghatalmazása alapján az Alapítvány elnöke Pálinkás Zoltán is eljárhat helyette az Alapítvány hivatalos ügyeinek intézésében.
Az ügyvezető igazgató feladata a Kuratórium döntéseinek végrehajtása és a Kuratórium döntéseivel összhangban az Alapítvány ügyeinek intézése a kuratóriumi ülések között.

A Kuratórium titkára: feladata a kuratóriumi ülések és az ahhoz szükséges anyagok előkészítése, a kuratóriumi ülésről készült jegyzőkönyvet az érintetteknek megküldi, vezeti a határozatok könyvét, olyan nyilvántartást vezet, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, ha lehetséges a személye is, gondoskodik a kuratóriumi ülések nyilvánosságáról, irodai adminisztrációt lát el, kapcsolatot tart az Alapítvány célcsoportjaival és más civil szervezetekkel, az Alapítvány céljaival kapcsolatos programokat szervez és bonyolít le, tevékenységéről beszámol a Kuratóriumnak.

IV/4. A Kuratórium feladata- és hatásköre:
kidolgozza, jóváhagyja az Alapítványnak, mint munkaszervezetnek a működési szabályait,
jóváhagyja a stratégiai elveket, az éves munka,- pénzügyi és szakmai tervet, a titkárt beszámoltatja,
dönt a titkár, vagy az általa felkért szakmai bizottságok előterjesztése alapján felhasználható pénzeszközök nagyságáról, a programok támogatásáról,
a Kuratórium az Alapítvány általános ügyintéző, ügydöntő szerve,
a Kuratórium az Alapítvány vagyonával önállóan gazdálkodik,
éves költségvetés alapján dönt az Alapítvány vagyonának a felhasználásáról,
dönt a csatlakozás elfogadásáról
jóváhagyja az Alapítvány éves beszámolóját, gondoskodik a törvényben előírt hozzáférhetőségéről,
biztosítja a Kuratórium döntéseinek az érintettekkel való közlési- és nyilvánosságra hozatal módját, időpontját,
az Alapítót évente minimum egyszer teljes körűen tájékoztatja az Alapítvány működéséről, az Alapító Okirat módosításának szükségességéről, a Kuratórium elnökével, ügyvezető igazgatójával, titkárával kapcsolatban felmerülő kizáró ok, összeférhetetlenség, lemondás, haláleset stb. miatt új kuratóriumi tisztségviselők, illetve tagok kijelölésének esedékességéről,
dönt mindazon kérdésekben, melyeket a törvény nem utal az Alapító kizárólagos jogkörébe,
az alapítványi vagyon növelése érdekében végzendő szervező tevékenység,
az Alapítvány megszűnése esetén javaslattétel az Alapítónak a vagyon felszámolására,
dönt az Alapítvány céljaival összhangban álló pályázatok kiírásáról, elbírálásáról, az alapítványi vagyonból támogatandó szervezet, vagy személy kiválasztásáról,
az alapítványi céloknak megfelelő döntések meghozatala, a szükséges intézkedések megtétele,
dönt az alapítványi vagyon gazdasági vállalkozási tevékenységre fordításáról, valamint gazdasági társaság létrehozásáról és működtetésével kapcsolatban a tulajdonosi jogok gyakorlásáról.

IV/5. A Kuratórium ülésezése:
A Kuratórium ülései nyilvánosak, azonban az üléseken a nyilvánosság- a Kuratórium döntésével- esetenként egyedi ügyekben korlátozható (pl.: adatvédelmi, személyiségi jogi védelmi okokból).A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egyszer tartja üléseit, biztosítva az Alapítvány rendeltetésszerű működtetését.

IV/6. A kuratóriumi ülés összehívásának rendje:
A Kuratórium bármely tagjának a kérésére a kuratóriumi ülést a Kuratórium elnökének össze kell hívni. A kuratóriumi tagokat az elnök hívja össze az ülésezések időpontja előtt 15 munkanappal írásbeli, ajánlott levél formájában történő értesítéssel (meghívó). A szükséges írásos anyagokat az elnökkel egyeztetve a titkár készíti elő melyben pontosan meg kell jelölni az ülésezés napirendi pontjait. Akadályoztatásuk esetén a tagok kötelesek azt – legkésőbb a kitűzött ülések előtti napig – jelezni.
A kuratóriumi ülésen részt vevő tagok egyhangú döntéssel a helyszínen is bővíthetik a napirendet.

IV/7. Határozatképesség, határozathozatal:
A Kuratórium akkor határozatképes, ha azon mindhárom tagja jelen van. Ellenkező esetben az ülést 30 napon belüli időpontra változatlan tartalommal kell összehívni. Másodszori összehívás esetén is ugyanazok a határozatképesség feltételei.
A Kuratórium határozatait a személyi kérdések kivételével nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet minden jelenlévő tag aláír és melynek elkészítése a kijelölt jegyzőkönyvvezető feladata. A kuratóriumi döntésekről, intézkedésekről hozott – sorszámozott – határozatokról úgynevezett Határozatok Könyvét kell vezetni, amelyből nyomon követhető, hogy miről és mikor és milyen hatállyal történt döntéshozatal. E nyilvántartásból ki kell tűnnie, továbbá a – százalékos – szavazati arányoknak (a szavazó személyének a személyiség jogok figyelembevételével megnevezése nélkül): “igen”, “nem”, “tartózkodik” megoszlásban.

Egyhangú határozat szükséges az alábbi esetekben:
amennyiben a Kuratórium az Alapítvány mindenkori vagyonának 50%-át meghaladó pénzösszeg tekintetében kell döntést hozni
a kuratóriumi tag megbízatásának visszaadása esetén az új kuratóriumi tagra történő javaslattétel tárgyában
a kuratóriumi tag megbízatásának visszaadása esetén az új kuratóriumi tagra történő javaslattétel tárgyában
az Alapítvány folyamatos működését biztosító ügyvezető igazgató kinevezésében
az éves beszámoló jóváhagyása, valamint a jelentések elfogadása tárgyában
az alkalmazottak számáról, felkérésükről, alkalmazásuk feltételeiről

Az ülések határozatait a meghozataluktól számított 15 napon belül postai úton kell közölni az érintettekkel. Ezen értesítések, levelek másolatait meg kell őrizni.

IV/8. Összeférhetetlenség:
A Kuratórium elnöke, ügyvezető igazgatója és titkára nyilatkoztak, hogy velük szemben nem áll fenn a Ptk.74/C.§. (3) bekezdésben meghatározott kizáró ok, illetve nem állnak sem egymással, sem az Alapítóval a Ptk. 685. §. b./ pontjában meghatározott közeli hozzátartozói kapcsolatban, de egyéb olyan érdekeltségi viszonyban sem, mely az önálló kurátori tevékenységüket befolyásolná.

IV/9. Felelősségvállalás:
Az Alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. Az Alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az Alapítvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. Az Alapítvány részére juttatott adományokat könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.
A Kuratórium, vagy annak tisztségviselője (tagja) által a feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány a felelős. A tisztségviselő (tag) az általa e minőségben az Alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

IV/10. A kuratóriumi tagság az alábbi esetek bármelyikében megszűnik:
halál,
írásbeli lemondás,
kuratóriumi tisztség, tagság összeférhetetlenségi ok bekövetkezése esetén,
kijelölés visszavonása,
ha az alapítvány megszűnik.

Ha a kezelőszerv (Kuratórium) tevékenységével az Alapítvány célját veszélyezteti, az Alapító a kijelölést visszavonhatja és kezelőként más szervet (Kuratóriumot) jelölhet ki.

V. BESZÁMOLÁS:

A Kuratórium minden év május 31-ig beszámol az Alapítónak.
Az Alapítvány – a vonatkozó jogszabályi előírások szerint összeállított – éves beszámolóját a legfőbb szerv, a Kuratórium hagyja jóvá.

VI. AZ ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSE ÉS GAZDÁLKODÁSA:

VI/1. Csatlakozás és támogatások:
Az Alapítvány nyílt, bármely magyar és külföldi természetes magán, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, csatlakozhat hozzá, amennyiben:
a jelen Alapítvány céljaival egyetért és elfogadja az Alapítvány Alapító Okiratában foglaltakat, valamint
az Alapítvány vagyonát pénzbeli illetve nem pénzbeli hozzájárulással gyarapítja.
Az Alapítványnak történt felajánlás elfogadását, így az Alapítványhoz való csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni (csatlakozási nyilatkozat nevű dokumentum), melynek elfogadásáról a Kuratórium dönt.
A csatlakozás történhet a célok között megjelölt pontra önállóan is. Ilyenkor a csatlakozó kívánsága szerint a felajánlás, illetőleg befizetés csak a megjelölt célcsoport támogatására használható fel (céltámogatás).
Külföldi felajánlás esetén az Alapítvány külön devizaszámlát nyit. A felajánlott összeg devizában kamatozik és devizában is felhasználható.
Az Alapítvány a támogatót, a Kuratórium bármely tagját, valamint e személy hozzátartozóját -a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével- cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
A csatlakozók támogatásuknak az Alapítvány részére történő befizetésével, átadásával nem válnak Alapítókká.

VI/2. Nyilvánosság:
Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba -a szervezet képviselőjével (ügyvezető igazgatóval) történt előzetes egyeztetés alapján- minden pénteken 1400 -1800 az Alapítvány tatai irodájában bárki betekinthet, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet személyesen, telefonon, írásban, telexen, telefaxon, e-mailen. A képviselő, a betekintést kérő kérelmét, a kérelem tudomására jutásától számított 15. munkanapig köteles teljesíteni. A képviselő akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni.
A Kuratórium döntései és az Alapítvány működésének, valamint szolgáltatásai igénybevételének nyilvánosságra hozatali módjai a következők:
A tatai irodájának hirdetőtábláin, az alapítvány honlapján, helyi médiában és egyéb sajtótermékekben hirdetések, tájékoztatók formájában közzéteszi, az interneten, televízióban és rádióban pedig a lehetőségei figyelembevételével népszerűsíti.
Az Alapítvány működéséről, az általa nyújtott szolgáltatásokról időszakos kiadványokat, tájékoztatókat készít és azokat az önkormányzatoknak, iskoláknak, egyéb oktatási intézményeknek postai úton eljuttatja.
Az Alapítvány környezetvédelmi, oktatási, ismeretterjesztési, kulturális és sport tevékenységét, azok igénybevételi lehetőségeit a cél szerint címzett körben terjeszti önkormányzatok, iskolák, köz- és magán intézmények, cégek, helyi média, stb. írásbeli megkeresésével.

VI/3. Az Alapítvány tevékenysége:
Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében:
Pályázatokat ír ki
Felhívásokat tesz közzé
Akciókat szervez
Kiadványokat szerkeszt
Gyűjtést szervez
Rendezvényeket szervez (melyek bevétele az alapítvány vagyonát gyarapítja)
Él a nyilvánosság és a média eszközeivel
Tevékenységet folytat környezetünk élhetőbbé , szebbé tétele és gazdagítása, megóvása érdekében
Minden olyan tevékenységet folytathat, mely céljának megvalósítását elősegíti

VI/4. Az Alapítvány anyagi forrásai és gazdálkodása:
Az Alapítvány vagyonával való rendelkezés a kezelő szervet (Kuratórium) illeti meg.
Az Alapítvány éves költségvetés alapján gazdálkodik.
Az Alapítványnak a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
Az Alapítvány bevételei:
az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve az Alapítványhoz csatlakozók hozzájárulásai,
az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel,
egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel,
a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet is folytathat, de nem elsődleges céllal.
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.
Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt jelen létesítő okiratban megfogalmazott céljai megvalósítására fordítja.
Az alapítványi vagyon gyarapítása érdekében az alapítvány jogosult országos és helyi gyűjtéseket szervezni.
Az Alapítvány költségei:
Az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások)
a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);
egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások).
Az Alapítvány vagyona elsődlegesen az alapítványi célok megvalósítására és az alapítványi célokban meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos költségek fedezésére fordítható.
Az Alapítvány működésével kapcsolatos kifizetések fedezésére, továbbá az Alapítvány működéséhez szolgáló eszközök beszerzésére és szolgáltatások igénybevételére.
A Kuratórium az Alapítvány céljainak megfelelő pályázatok elbírálása alapján dönt a támogatás összegéről, futamidejéről, vagy a pályázat más módon való támogatásáról.
Az Alapítvány vagyona -a hatályos jogszabályok figyelembe vételével- az Alapítvány Kuratóriumának döntése alapján, olyan gazdasági tevékenységbe fektethető be, amelyből az Alapítvány vagyonának növekedése várható.
Az Alapítvány ennek megfelelően vállalkozási és gazdasági tevékenységet folytathat, vállalkozást hozhat létre, illetve vállalkozásban részt vehet. Az Alapítvány költségei között számolhatók el a gazdasági tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek.

VII. AZ ALAPÍTVÁNY FELETTI FELÜGYELET:

Az Alapítványnál felügyelő szerv nem működik. Létre kell hozni az Alapítvány működését és gazdálkodását ellenőrző – a vezető szervtől elkülönült – felügyelő szervet akkor, ha az Alapítvány éves bevétele az 5 millió forintot meghaladja.
A felügyelő szerv az ügyrendjét maga állapítja meg.
Az Alapítvány működése feletti törvényességi felügyeletet a Ptk.74./F.§. (1)-(2) bekezdésben előírtak szerint a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el. Ha az Alapítvány működésének törvényessége másképp nem biztosítható az ügyész a bírósághoz fordulhat. A bíróság határidő kitűzésével kötelezi az alapítvány kezelőjét, hogy az Alapítvány jogszabálynak megfelelő működését állítsa helyre. A határidő eredménytelen eltelte után a bíróság az Alapítványt megszünteti.

VIII. AZ ALAPÍTVÁNY IDŐTARTAMA:

Az Alapítvány határozatlan időtartamara alakul. Az Alapítvány a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg.

IX. AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE:

Az Alapító Okirat az Alapítvány jogerős nyilvántartásba vételétől számítva, a megszüntető végzés jogerőre emelkedéséig érvényes. Megszűnésekor fennmaradó vagyonából az induló vagyonnak megfelelő összeg az Alapítónak visszajár, míg a fennmaradó vagyont hasonló célú szervezet kapja.
Az Alapítvány megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

X. ZÁRÓRENDELKEZÉS:

Az Alapító az Alapító Okiratot indokolt esetben – az Alapítvány nevének, céljának és vagyonának sérelme nélkül – módosíthatja.
Az Alapító halála, beszámíthatatlansága esetén Kecskeméti Gábor Istvánt jelöli ki az Alapítvány Alapítói jogok törvényben biztosított további teljes körű gyakorlására.
Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 1959. évi IV. törvény alapítványokra vonatkozó rendelkezései, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Kelt: Nagykőrös, 2011. 03. 07.